Privacitat

Notes legals

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Titular de la pàgina web
El Corral de l’humor SLU
està domiciliada a:
Mas Dacs, s/n 08503 Gurb
inscrita en el registre mercantil de Barcelona.
CIF B-66691072

Adreça de correu electrònic de contacte: xenia@elcorral.cat és l’adreça web de https://elcorral.cat mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix.
Telèfon de contacte: 935991389

Propietat intel·lectual © Copyright 2021 El Corral de l’humor SLU, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de El Corral de l’humor SLU. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

· Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a El Corral de l’humor SLU per mitjà de framing.
· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de El Corral de l’humor SLUmitjançant in line linking.
· L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a El Corral de l’humor SLU conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i els enllaços
El Corral de l’humor SLU no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. El Corral de l’humor SLU no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat
Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat de El Corral de l’humor SLU a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb els seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a: El Corral de l’humor SLU
Mas Dacs, s/n 08503 Gurb
xenia@elcorral.cat

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar-ne el correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.

Política de privacitat i protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant RGPD) l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de El Corral de l’humor amb domicili:

El Corral de l’humor SLU
Mas Dacs, s/n 
08503 Gurb
xenia@elcorral.cat

En aquest sentit l’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió administrativa pròpies de la relació comercial existent i que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació contractual.

L'usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades.

A conseqüència de l'accés dels usuaris a la present pàgina s'han generat uns fitxers de dades de caràcter personal que són titularitat de El Corral de l’humor SLU
Li comuniquem que El Corral de l’humor SLU amb domicili a Mas Dacs, s/n de Gurb és el destinatari final d'aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris. Les dades proporcionades seran utilitzades per poder accedir a la documentació disponible a aquesta web i també per a finalitats de màrqueting, vendes i suport.

En compliment de la normativa vigent, El Corral de l’humor SLU garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

L’informem que les seves dades seran cancel·lades en el moment en que ens revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte norma legal que requereixi la seva conservació, procedint en aquest cas al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic de El Corral de l’humor SLU xenia@elcorral.cat.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, El Corral de l’humor SLU no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

El Corral de l’humor SLU es reserva el dret de modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s’introdueixin.