Política de Vendes

 

Les capses regal es realitzen de manera individual i personalitzada, per la qual cosa no és possible l'anul·lació ni devolució de la comanda segons l'article 103.c del Reial decret legislatiu 1/2007 del 16 de novembre. Segons aquest article són exemptes de desistiment: "El subministrament de béns confeccionats de conformitat amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats".

 

Condicions de contractació

1- OBLIGACIONS PRÈVIES
Per mitjà d’aquest document s’estableixen les condicions generals per les quals es regeix la venda de productes i serveis (des d’ara, les “Condicions Generals de Contractació”) per part d'El Corral de l’humor SLU mitjançant el present web.

L’ús de la Pàgina Web, així com l’adquisició de productes i/o serveis a través de la mateixa, implica que vostè consent quedar vinculat per les presents Condicions Generals de Contractació, així com per les Condicions d’ús de la Pàgina Web, així com per la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies (des d’ara, denominades conjuntament les “Condicions i Polítiques”) recollides totes elles a la Pàgina Web.

Les presents Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment, essent responsabilitat del comprador revisar-les periòdicament, així com cada cop que es procedeixi a la contractació de productes i/o serveis. Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d’ús de la Pàgina Web o de celebració del contracte seran les que resultaran d’aplicació al mateix.
L’idioma en que serà tramitat el procediment de contractació i en el qual es formalitza el present contracte serà el català, llevat indicació en contrari.

2.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS
Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts el Lloc Web són subscrites:
D’una part, per EL CORRAL DE L’HUMOR SLU, Mas Dacs, s/n 08503 Gurb, inscrita en el registre mercantil de Barcelona.
CIF B-66691072

I, d’altra, pel Client dels productes i/o serveis oferts per EL CORRAL DE L’HUMOR SLU (des d’ara, el “Client” o el “Comprador”) les dades de caràcter personal del qual són els que aquest ha facilitat en el Lloc Web i, en especial, a través del formulari de reserva que la web ha posat a la seva disposició, requisit indispensable per a poder efectuar qualsevol compra.

3.- CONDICIÓ D’USUARI
Per ser Client es requereix ser major d’edat i tenir la capacitat necessària per contractar. Quan es converteix en Client es compromet al següent:

Aportar únicament, i en totes les actuacions relacionades amb EL CORRAL DE L’HUMOR SLU, dades veraces. En el cas de que el Client facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incompleta o si EL CORRAL DE L’HUMOR SLU tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat d’aquests, EL CORRAL DE L’HUMOR SLU podrà denegar-li l’accés i/o ús present o futur del Lloc Web o de qualsevol dels seus continguts, Productes i/o serveis.

EL CORRAL DE L’HUMOR SLU no serà responsable de cap conseqüència derivada de l’incompliment d’aquests compromisos.

4.- OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE
EL CORRAL DE L’HUMOR SLU disposa d’una Pàgina Web l’activitat de la qual consisteix en oferir i vendre al Client una sèrie de productes i serveis, com poden ser les visites guiades a les nostres intal·lacions. La comercialització dels Productes a través de la Pàgina Web està destinada exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

5. SISTEMA DE COMPRA

5.1 Els Productes i serveis
EL CORRAL DE L’HUMOR SLU procura que les fotos dels Productes els identifiquin clarament però no pot responsabilitzar-se de com les pugui interpretar el Client.

Un cop sigui Client, si desitja adquirir un producte dels que oferim haurà d’afegir-lo a la cistella, emplenar el formulari de comanda que apareixerà a tal efecte i validar la comanda. La validació de la comanda per la seva part suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establides i que es converteix en client de EL CORRAL DE L’HUMOR SLU al qual efectua la seva compra.

5.2 Preus dels Productes i Impostos aplicables.
Tots els preus dels Productes estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) inclòs.

De conformitat amb allò disposat en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de que es tracti.

Els preus i ofertes presentats són vàlids, exclusivament, per a comandes online realitzats a EL CORRAL DE L’HUMOR SLU i només per al moment en el que vostè els consulta, donat que són variables. El preu que se’ls facturarà per la seva compra serà el que correspongui al/s Producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalitz

Avís legal

En virtut del compliment de la normativa EMVCo, MasterCard, VISA i la Directiva Europea PSDII, durant l'operació de pagament electrònic comunicarà informació referida a la connexió emprada en la sessió al Banc emissor de la targeta per procedir a la validació de l'operació de pagament realitzada per l'usuari.